Yoga filosofi
Patanjali = indisk filosof, författade Mahadhashya. Upphovsman till yoga sutras skrift förmodligen 200-talet fKr. Här beskrivs olika yogaställningar(asanas) och andningsövningar (pranayamas) som utgör grunden för det moderna yogautövandet.

Bhagavadgita = Den mest kända av alla yogiska skrifter ca. 500f.Kr

Veda = Den äldsta samlingen av skrifter om yoga ca. 2500f.Kr

Upanishaderna = Den senare delen av vedas. De består av mer än 200 texter som tros innehålla den ultimata sanningen. 21 av dessa är yoga upanishader. Upanishaderna  skrevs under en väldigt lång tid, några är 3000 år gamla, medan andra skrevs på 1900-talet.

Vedanta = Yogalärans huvudsakliga grund och filosofi.
 Ett tankesätt som utforskar verklighetens natur. Den absoluta medvetenheten, allt som existerar.

Brahman = Vedantas centrala ide' om en absolut verklighet och ett enda absolut medvetande ,som ligger till grund för hela universum. Det finns en bra sak att göra för att utforska världen vi lever i. Ställ frågan till dig själv, är det föränderligt?  Är svaret ja, då är det ej verkligt.

Atman - det rena medvetandet i individen.

Maya = Betyder illusion , vårt sätt att förstå och tolka livet.

Vedanta ser människan som  en gudalik varelse med en stor potential, men med  Maya  kan vi ej se vårt sanna jag.Vedanta menar att vi ser verkligheten genom Maya, som en slöja mellan oss och verkligheten.

Yogans åtta grenar enligt Patanjali. Åtta steg som renar kropp och sinne, vilket leder yogin fram till upplysningen. Ett tillstånd av djupaste insikt.

1. SAMADHI = högre medvetande, upplysningen av själen.

2. DHYANA = djup meditation.

3. DHARANA = riktad koncentration,

4. PRATYAHARA = tillbakadragande av sinnena från yttre objekt för att stilla sinnet och förbereda för nästa steg.

5. PRANAYAMA = andningsövningar (prana energi).

6. ASANAS =positioner eller ställningar.

7. NIYAMA = inre kontroll, inre relation.

8. YAMA = yttre kontroll, yttre relation.

Yamas

Ahimsa – (att ej skada) Medkänsla för andra, älska sig själv, tålamod, kärlek till andra, förståelse och värdighet.
Satya – (sant tal) Ärlighet, förlåtelse, icke dömande.
Asteya – (icke stjäla) Odla känsla av tillräcklighet och helhet.
Släppa avundsjuka.
Bramacharya – (känslokontroll) Kanalisera känslor.
Aparigraha - (icke ägande) Att tillgodose verkliga behov i motsats till önskan och vilja.

Niyamas

Shaucha – (renhet) Jämnmod i sinne, tanke, tal.
Renhet i kroppen.
Santocha – (tacksamhet) Acceptans lugn i lycka och motgång.
Tapas – (renande) Målvedvetenhet, vilja till praktiserande.
Svadhyaya – (studier) Reflektion, meditation, expandera kunskap.
Ishvara Praidhana – (hängivenhet) Tro.

Prana – Absolut energi
Det går att kalla livsenergi eller livskraften. Prana har en central betydelse vid all yoga utövning. Pranaenergin finns i vår kropp och lagras i våra nervceller, det är en subtil form av energi. Den finns i luften, solljuset, födan, vattnet, och livnär all form av materia.

Det finns fem undertyper av prana, var och en kontrollerar olika område i kroppen.
Prana cirkulerar i området kring hjärtat, den flyter uppåt och kontrollerar andningen.
Apana cirkulerar i buken. Den flyter neråt och kontrollerar avlägsnandet.
Samana cirkulerar i mitten av kroppen och kontrollerar ämnesomsättningen och matsmältningselden.
Udana cirkulerar i strupen och hör ihop med talet, sväljningen och sömnen.
Vyana genomsyrar hela kroppen och hör ihop med nervsystemet och det endokrina systemet samt blodomloppet.

Yoga ställningarna har en viktig verkan att de stärker och renar nervsystemet, särskilt ryggmärgen och nervknutorna. Dessa motsvarar pranas banor i den eteriskakroppen.

Nadier – Är energikkanaler i astralkroppen (sinneskroppen) , genom dessa strömmar prana. Sushumna är den viktigaste av nadier, den motsvaras av ryggraden i den fysiska kroppen. På var sida om sushumna ligger två andra nadier Ida och Pingala, dessa motsvarar det sympatiska nervsystemets nervknutar. Ida och pingala börjar i bäckenbotten (rotchakrat) ringlar sig upp och korsas om varandra genom kroppen upp till pannan och slutar vid vardera näsborre, Ida vid vänster och pingala vid höger. Vid varje möte uppstår en virvel, hjul som kallas chakra. Det finns ca. 72000 namngivna nadier men det påstås att där är många fler. Sushumna är den perfekta vägen för prana eftersom pranas effekter kan spridas härifrån utan att någon vital energi går förlorad.

Chakra - Ett chakra Det är i chakrana, den fysiska kroppen möter eterkroppen. Chakra  det är ett energicenter i kroppen. Chakra betyder hjul. Det ligger 6 stycken längs med ryggraden i Sushumna. Det sjunde är på toppen av huvudet. Varje chakra avbildat i form av en lotusblomma. De har sin speciella uppsättning av egenskaper.

Saharara – Kronchakra kallas nirvana chakra i den Buddistiska traditionen.
Ajna –Pannchakra kallas också för tredje ögat eller visdomens öga.
Vishuddha –Halschakra betyder renhet.
Anahata –Hjärtchakra betyder ej anslaget ljud.
Manipura –Solar plexus betyder juvelstaden.
Swadhisthana –Navelchakra kallas mjältens chakra, självets boning.
Muladhara –Rotchakra kallas roten.

Chakrana sammanfaller med ett specifikt flätverk av nerver i ryggraden. Varje chakra symboliseras av ett visst antal lotusblad. Det motsvarar antalet nadir som utgår från dem. Vart och ett chakra har dessutom en egen färg ( förutom Saharara ), ett element och en kärnstavelse.

Där är ett frö (bija)mantra för varje chakra

Saharara - Total tystnad , vissa lärare menar att OM (aum) är ett mantra för detta chakra.
Ajna - OM
Vishuddha - Ham
Anahata - Yam
Manipura - Ram
Swadhisthana - Vam
Muladhara - Lam

Där är även mantra på kronbladen.

Saharara -Har hela sanskritalfabetet.
Ajna - Ham och ksham.
Vishuddha - Sexton vokaler i sanskrit.
Anahata - Ka to ttha.
Manipura - Dam,dham,nam,tam,tham,
dam,dham,nam,pam,pham.
Swadisthana - Bam, bham, mam, yam,ram, lam.
Mulahara - Vam,sham,kham, sam.

Kundalini - det är en statisk eller sovande energi. Det går att likna den till en orm som rullat ihop sig. Den ligger nere i baschakra och är snurrad tre och ett halvt gång runt sushumnas bas, med munnen täckande ingången till nadin. Den  kan ringla sig upp via vårt chakrasystem, olika yogaövningar eller annan form av energi arbete kan få kundalinienergin att stimuleras. Allteftersom  kundalini passerar ett chakra kan man uppleva ett nytt tillstånd av medvetande . Det bör gå i kroppens egen takt och ej forceras, sker stigandet för snabbt av denna energi kan man få olika sjukdoms symtom. På sin resa upp mot det översta chakrat finns barriärer som kallas granthi. Dom hindrar kundalini att stiga för snabbt eller okontrollerat. Men som allt i vår snabba värld, vill väldigt många  att det ska gå undan snabbt, prova nya vägar. Detta  behöver få ske med kroppen tillstånd i lugn och ro. Det är något vi har med oss naturligt och det sker också naturligt, så det är inget som behöver fokuseras  på enligt min mening.

Mantra – stavelser , ord eller meningar på sanskrit. De är energiformer eller ljud som alltid har existerat i universum och kan varken skapas eller förstöras. En vibration som kontrollerar sinnet. De har större effekt ju mer medveten du är. Mantrat uppehåller tankarna på en vibration som är positiv. Detta gör att negativa vibrationer försvinner och ersätts av positiva.

Mudra - Finger och handställningar som påverkar kroppen och dess funktioner. Varje mudra har en specifik innebörd.

 

p